image description

Naša advokátska kancelária poskytuje na žiadosť klienta konzultácie k právnym aspektom pri kúpe a predaji nehnuteľnosti, vypracovanie a právne posúdenie zmluvy o kúpe/predaji nehnuteľnosti, vypracovanie všetkých podkladov spojených s kúpou a predajom nehnuteľností potrebných pre vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do príslušného katastra nehnuteľností, ako i podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.


Naša advokátska kancelária ďalej vypracováva právne analýzy vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, vypracováva a právne posudzuje zmluvy o zriadení záložného práva a zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti, zmluvy o nájme nehnuteľností, zmluvy o podnájme nehnuteľností a zmluvy o vstavbe, nadstavbe a pod.


Okrem vyššie uvedeného tím našej advokátskej kancelárie ochotne pomôže pri vypracovaní výpovedí, prípadne odstúpení od nájomných a podnájomných zmlúv a pri zastupovaní v sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website