Služby

Vymáhanie pohľadávok

Ak sa ako veriteľ ocitnete v situácií, v ktorej Vám Váš dlžník prestane riadne a včas splácať svoj dlh, je potrebné okamžite konať a domáhať sa riadneho uspokojenia Vašej pohľadávky. Svojim klientom poskytujeme pomoc pri príprave dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok, analýzu vymožiteľnosti pohľadávok, vypracovanie výzvy na zaplatenie vrátane zastupovania klienta v súdnom, mimosúdnom a exekučnom konaní.

Súdne spory

Zastupujeme klientov v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych sporoch a taktiež zastupujeme klientov v trestnom konaní. Držíme sa však zásady, že ak existuje medzi stranami sporu čo i len nepatrná možnosť vzájomnej dohody, snažíme sa vyriešiť vzniknutý spor mimosúdnou cestou. Taktiež poskytujeme kvalifikované služby mediátora.

Nesporová agenda

Poskytujeme širokú škálu služieb z oblasti nesporovej agendy, vrátane vypracovávania zmlúv, právnych analýz, zabezpečovania zápisov v obchodnom registri, registri partnerov verejného sektora, zoznamu hospodárskych subjektov, či v katastri nehnuteľností.

Podnikanie

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo startupistom ako i skúseným podnikateľom. Poskytujeme právne konzultácie najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva tak, aby sa náš klient mohol v pokoji sústrediť na svoje podnikanie a aby mohol bez problémov realizovať svoje obchodné zámery.

Adresa

AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o.
Panenská 7
811 03 Bratislava

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website