image description

AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r.o. poskytuje svojim klientom kvalifikované služby v oblasti vymáhania pohľadávok. Tím našej advokátskej kancelárie je pripravený promptne a efektívne riešiť akékoľvek právne problémy týkajúce sa vymáhania pohľadávok klientov s ohľadom na jednotlivé špecifiká daného prípadu, či požiadavky klienta.


Naša advokátska kancelária zastupuje svojich klientov v exekučnom a konkurznom konaní, vrátane vypracovania a podania návrhu na začatie exekúcie, návrhu na vyhlásenie konkurzu a podávanie incidenčných žalôb (t.j. žalôb o určenie pravosti a poradia pohľadávky). V konkurze je incidenčná žaloba prostriedkom na bránenie veriteľovho práva vyplývajúceho z pohľadávky v prípade, ak správca konkurznej podstaty, resp. iní veritelia danú pohľadávku popreli.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website