image description

Pracovno-právne spory patria medzi najrozšírenejšie spomedzi právnych sporov, pričom právna úprava týkajúca sa pracovného práva dynamicky napreduje, a to aj z dôvodu penetrácie európskych právnych noriem do právneho systému Slovenskej republiky.

Tím našej advokátskej kancelárie poskytuje právne poradenstvo tak zamestnancom, ako i zamestnávateľom, či odborovým organizáciám, s cieľom zabezpečiť dosiahnutie zámerov daného klienta. Právne poradenstvo spočíva v príprave akýchkoľvek súvisiacich právnych podkladov, jednaniach, mimosúdnych rokovaniach ako i v zastupovaní klienta v súdnom konaní alebo v konaní pred orgánmi inšpekcie práce, prípadne pred inými príslušnými orgánmi štátnej alebo verejnej správy.

Vzhľadom na skutočnosť, že veľká časť pracovnoprávnych sporov vzniká z nesprávne ukončeného pracovného pomeru, naša advokátska kancelária je zárukou toho, že ukončenie pracovného vzťahu so zamestnancom pod dohľadom advokátskej kancelárie prebehne v súlade s platnými právnymi normami.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website