JUDr. Vladimír Šebo

advokát

JUDr. Vladimír Šebo získal počas svojej praxe významné skúsenosti a právne poradenstvo poskytuje v oblasti pracovného práva, rodinného práva, správneho práva, ústavného práva a v oblasti verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží. Intenzívne sa venoval rovnako príprave a koordinácii Due Diligence energetických podnikov, bánk a obchodných spoločností.

JUDr. Vladimír Šebo poskytuje odborné právne poradenstvo v oblasti energetiky, bankového a finančného práva, práva nehnuteľností, cenných papierov i v oblasti občianskeho práva.

Akademická kvalifikácia
Univerzita Komenského, právnická fakulta (JUDr.) - 1979
Univerzita Komenského, právnická fakulta (Mgr.) - 1974

Profesionálna kvalifikácia
Odborná skúška komerčného právnika, 1995

JUDr. Vladimír Šebo je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 1999.

JUDr. Ľubomír Macejka

advokát

JUDr. Ľubomír Macejkapočas svojej právnej praxe získal významné skúsenosti pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície obchodných spoločností, vrátane rôznych investičných projektov a podieľal sa na založení početného množstva obchodných spoločností.

JUDr. Ľubomír Macejka sa rovnako venuje právu duševného vlastníctva s dôrazom na autorské práva a práva výkonných umelcov, obchodnému právu, občianskemu právu, pracovnému právu, správnemu právu a ústavnému právu.

Akademická kvalifikácia
Univerzita Komenského, právnická fakulta (JUDr.) - 1986
Univerzita Komenského, právnická fakulta (Mgr.) - 1985

Profesionálna kvalifikácia
Odborná skúška komerčného právnika, 1991

JUDr. Ľubomír Macejkaje zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 1994.

Jazykové znalosti
Ovláda nemecký jazyk.

JUDr. Simona Bačkovská

koncipientka

Simona sa vo svojej právnej praxi zameriava na sporovú agendu, občianskoprávne a obchodné spory s dôrazom na procesnú stránku. Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a trestné práva.Okrem spomenutých oblastí práva saSimona zameriava aj na mediáciu a rozhodcovské konanie.

Akademická kvalifikácia
Univerzita Mateja Bela, právnická fakulta (JUDr.) - 2015
Univerzita Mateja Bela, právnická fakulta (Mgr.) - 2012
Universidad Francisco de Vitoria, Španielsko, študijný pobyt - 2011

Profesionálna kvalifikácia

Vo februári 2019 Simona úspešne absolvovala advokátsku skúšku Slovenskej advokátskej komory

Simona je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Od januára 2015 je Simona zodpovednou osobou v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Simona úspešne vykonala odbornú skúšku mediátora.

Jazykové znalosti
Ovláda anglický jazyk.

JUDr. Katarína Bugáňová, LLB.

koncipientka

Katarína získala počas svojej praxe skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, európskeho a medzinárodného práva i v oblasti fúzií a akvizícií. V súčasnosti sa Katarína prioritne zameriava na obchodné právo, občianske právo, právo Európskej únie, správne právo, právo obchodných spoločností a právo nehnuteľností.

Akademická kvalifikácia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta (JUDr.) – 2019
Paneurópska vysoká škola, právnická fakulta (Mgr.) – 2015
The Hague University of Applied Sciences, právnická fakulta (LL.B.) - 2013
University of Lucerne, Švajčiarsko, študijný pobyt - 2014

Profesionálna kvalifikácia

V decembri 2019 Katarína úspešne absolvovala advokátsku skúšku Slovenskej advokátskej komory.

Katarína je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Jazykové znalosti
Ovláda anglický jazyk.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website