JUDr. Vladimír Šebo

advokát

JUDr. Vladimír Šebo získal počas svojej praxe významné skúsenosti a právne poradenstvo poskytuje v oblasti pracovného práva, rodinného práva, správneho práva, ústavného práva a v oblasti verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží. Intenzívne sa venoval rovnako príprave a koordinácii Due Diligence energetických podnikov, bánk a obchodných spoločností.

JUDr. Vladimír Šebo poskytuje odborné právne poradenstvo v oblasti energetiky, bankového a finančného práva, práva nehnuteľností, cenných papierov i v oblasti občianskeho práva.

Akademická kvalifikácia
Univerzita Komenského, právnická fakulta (JUDr.) - 1979
Univerzita Komenského, právnická fakulta (Mgr.) - 1974

Profesionálna kvalifikácia
Odborná skúška komerčného právnika, 1995

JUDr. Vladimír Šebo je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 1999.

JUDr. Ľubomír Macejka

advokát

JUDr. Ľubomír Macejkapočas svojej právnej praxe získal významné skúsenosti pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície obchodných spoločností, vrátane rôznych investičných projektov a podieľal sa na založení početného množstva obchodných spoločností.

JUDr. Ľubomír Macejka sa rovnako venuje právu duševného vlastníctva s dôrazom na autorské práva a práva výkonných umelcov, obchodnému právu, občianskemu právu, pracovnému právu, správnemu právu a ústavnému právu.

Akademická kvalifikácia
Univerzita Komenského, právnická fakulta (JUDr.) - 1986
Univerzita Komenského, právnická fakulta (Mgr.) - 1985

Profesionálna kvalifikácia
Odborná skúška komerčného právnika, 1991

JUDr. Ľubomír Macejkaje zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 1994.

Jazykové znalosti
Ovláda nemecký jazyk.

Mgr. Sára Fajmonová

advokátsky koncipient

Sára sa vo svojej právnej praxi zameriava na sporovú agendu, konkrétne na občianskoprávne, obchodnoprávne, rodinnoprávne a pracovnoprávne spory. Špecializuje sa najmä na občianske, obchodné, pracovné a správne právo.

Akademická kvalifikácia

Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.) – 2022

Profesionálna kvalifikácia

Sára je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Jazykové znalosti
Ovláda anglický jazyk.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website